Seneste generalforsamlings mødereferat

Generalforsamling

 

 

Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag, den 25. august 2021 i Klubhuset.

_______________________________________________________________________

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

6. Eventuelt.

 

Inden vi gik over til dagsordenen, bød formanden velkommen.

Der var mødt 5 af foreningens medlemmer.

 

Punkt 1: Valg af dirigent

 

Johannes Vest Andersen blev foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed lovlig, idet der havde været indkaldelse til generalforsamling i mail til afdelingsformændene den 25. juli 2021 samt på foreningens hjemmeside.

Der var ingen spørgsmål til dagsordenen.

 

Punkt 2: Formandens beretning

 

Formand Magnus Andersen redegjorde for den aktuelle situation i foreningen for den forløbne sæson:

 

Hele regnskabsåret har været speciel, idet vi i hele året har været mærket af Corona nedlukningen.

 

For foreningen er det samme problemstilling vi står overfor, som vi gjorde sidste år, nemlig at holde liv i Snif Hovedforening, så vi kan beholde Bøgehøjhuset.

 

I mange år har der været talt om Polymeren og Fremtidens Forstad, Årslev - Sdr. Nærå. Vi har intet hørt, men på FMK’s hjemmeside ligger der store planer for området. Sidste år så det ud til at Petanque og Krolf banerne skulle nedlægges, men det ser nu ud til at være ændret således at vi kan beholde banerne og klubhuset. Men vi skal ikke juble endnu. Vi forsøger at følge med i udviklingen.

 

Som nævnt er foreningens hovedopgave at bevare Bøgehøjhuset, til glæde og brug for afdelingerne. Vi er stadig 5 afdelinger: Håndbold, Senior Idræt, Cykling, Linedance og Petanque.

 

Vi kan konstatere at medlemstallet er faldet fra 239 i 2019/20 til nu 174 i 2020/21, altså en ændring på 65 medlemmer (27%). Der har været et fald i antal medlemmer hos alle afdelinger med undtagelse af SNIF Håndbold.

 

Vores Info-folder kan ses på vores hjemmeside, derudover er der lagt eksemplarer ud på strategiske placeringer: Hallen, Rema, Spar, Husmandsstedet, Biblioteket osv. osv. Tak til Birthe Schroll for håndtering af opgaven.

 

Helle Porse blev indstillet og valgt til Hallens repræsentantskab.

Tillykke med valget og tak for indsatsen.

 

Gert Jørgensen har gennem mange år været Snifs repræsentant i Lokalrådet, men ønskede ikke at stille op til valget i år. Vi siger Gert tak for hans store indsats og engagement.

 

Jeg vil gerne takke Inge og Mogens for godt samarbejde i det forgangne år.

Jeg vil også gerne sige tak til vores 5 foreninger og deres formænd/repræsentanter for det forløbne år.

Tak for ordet!

 

Beretningen blev godkendt.

 

Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab

 

Kasserer Mogens Backmann fremlagde regnskabet.

Regnskabet for sæson 2020/2021 (1. april 2020 – 31. marts 2021) udviser et underskud på kr. 4.273,70. Snifs egenkapital pr. 31.3.2021 er kr. 126.230,54 inkl. hensættelsen til hal 2 på kr. 50.000.

Regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

 

  1. Forslag til kursuspulje.

 

Forslag 1:

 

Med skyldig hensyntagen til hovedforeningens økonomi, kan der afsættes et beløb til kurser for ét år ad gangen.

Puljen skal deles i 5 lige store dele, så der bliver et fast beløb pr. forening.

Hvis en forening ikke bruger ”deres” beløb, kan det tildeles til én eller flere af de andre foreninger.

Kursusgodtgørelsen differentieres i forhold til kontingentbetaling således, at afdelingerne maksimalt kan få udbetalt, hvad der svarer til afdelingens kontingentindbetaling.

Puljen går ikke videre til et nyt år, men afsluttes år for år.

Kursuspuljen skal forelægges på generalforsamlingen hvert år til beslutning eller forkastelse.

For det kommende år 2021/2022 foreslås et maksimum beløb på i alt kr. 5.000.

 

Forslaget blev godkendt enstemmigt.

 

 

Punkt 5: Valg i henhold til vedtægtens § 5

 

Valg af formand (2 år)............................. Magnus Andersen            Ønsker ikke genvalg

Valg af sekretær (2 år)............................ Inge Jensen                       Villig til genvalg

Valg af suppleant (1 år).......................... Karin Blessing                   Villig til genvalg         

Valg af revisor (2 år)................................ Birthe Schroll                     Villig til genvalg

Valg af revisorsuppleant (1 år).............. Lene Thomsen                  Villig til genvalg

 

Da Magnus Andersen ikke ønskede genvalg, blev Karin Blessing foreslået og valgt som ny formand.

 

Inge Jensen blev genvalgt som sekretær.

Da Karin Blessing er blevet valgt som ny formand, skal der vælges en ny suppleant. Bo Krøier blev foreslået og valgt.

Birthe Schroll blev genvalgt som revisor.

Lene Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 6: Eventuelt

 

Intet.

 

 

Generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Som afslutning på generalforsamlingen takkede Magnus Andersen dirigenten for indsatsen, og takkede medlemmerne for fremmødet.

 

Inge Jensen takkede den afgåede formand Magnus Andersen for hans store indsats gennem mange år.

 

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Magnus Andersen                                 Inge Jensen

formand                                                   sekretær

Tlf. 4093 0711                                         Tlf. 3066 1905

mail: magnus.andersen@mail.dk       mail: i.baumann@outlook.dk

 

 

___________________________      _______________________________

 

 

 

Dirigent Johannes Vest Andersen

 

 

 

 

 


Seneste hovedbestyrelses mødereferat

 

 

Hovedbestyrelsesmøde

 

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag, den 25. oktober 2021 kl. 19:00 i Klubhuset

 

Tilstede var: Karin, Tina, Magnus, Mogens og Inge

_______________________________________________________________________

 

Inden mødet bød Inge velkommen til den nye formand Karin Blessing, til Tina Krogh, Snif Linedance samt til den afgåede formand Magnus Andersen.

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt.

 

Punkt 2: Godkendelse af referat

 

Referaterne fra hovedbestyrelsesmøde den 25. januar 2021 samt generalforsamling den 25. august 2021 blev godkendt.

 

Punkt 3: Siden sidst

 

Mogens fortalte om mødet med Trine, FMK, hvor Bøgehøjhuset og udenomsarealer blev vist frem. Det var et godt og positivt møde, hvor der var mødt ca. 20 personer op fra afdelingerne. Dejligt med et godt fremmøde.

 

Det er Mogens’ indtryk, at der blev lyttet til vores ønsker om, at der skal laves nye baner til Petanque og at der skal sættes lys op.

 

Trine lovede, at de nye baner og lys vil stå klart til sæsonstart 2022.

 

Punkt 4: Regnskabsopfølgning

 

Mogens fortalte om regnskabet. Godkendt uden kommentarer.

 

Punkt 5: Kursusgodtgørelse

 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at beløb til kursusgodtgørelse for det kommende år 2021/22 maksimalt bliver i alt kr. 5.000.

Ansøgningsfrist er den 10.1.2022.

Blanketten kan downloades her: Kursuspulje - www.snif-hovedforening.dk

 

Punkt 6: Nyt fra afdelingerne

 

Har afdelingerne nyt at berette?

Tina fortalte, at der er 2 hold, men ikke så mange medlemmer. De hygger sig og har det sjovt.

Karin havde modtaget en mail fra Snif Håndbold. De ønsker at ændre navn til Årslev Håndbold, men fortsat have deres tilknytning til Snif. De spørger, hvad vores holdning er til det.

 

 

De tilstedeværende kan godt forstå deres ønske. Alle omtaler alligevel Årslev/Sdr. Nærå som et stort samlet område. Vi betinger dog, at det skal vedtages på generalforsamlingen i Snif Håndbold. Karin giver afdelingen besked.

 

Punkt 7: Eventuelt

 

Anders Elkjær Jensen, ÅFF (Årslev Forenings Fællesskab) mødte op til mødet med FMK. Han reklamerede for foreningen, hvor alle foreninger i Årslev og omegn har mulighed for at være medlem og få omtale på foreningens hjemmeside. Medlemskab koster kr. 300 pr. år.

 

Der kan ikke besluttes noget under eventuelt, så vi snakkede løst og fast om det. Vores umiddelbare holdning er, at det ikke er noget for hovedforeningen, men måske for afdelingerne. Det må være op til afdelingerne hver især at beslutte.

 

 

 

Kommende møder:

Bestyrelsesmøde: mandag den 10. januar 2022 kl. 19:00

Hovedbestyrelsesmøde: mandag den 31. januar 2022 kl. 19:00

 

 

 

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Karin Blessing                                        Inge Jensen

formand                                                   sekretær

Tlf. 2063 3166                                         Tlf. 3066 1905

karin_blessing@hotmail.com              i.baumann@outlook.dk