Seneste generalforsamlings mødereferat

Generalforsamling

 

Referat af ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 6. maj 2019 i Klubhuset.

___________________________________________________________________

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

6. Eventuelt.

 

Inden man gik over til dagsordenen, bød formanden velkommen.

Der var mødt 7 af foreningens medlemmer.

 

Punkt 1: Valg af dirigent

 

Kurt Kristensen blev foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed lovlig, idet der havde været indkaldelse til generalforsamling i mail til afdelingsformændene den 7. april 2019 samt på foreningens hjemmeside.

Der var ingen spørgsmål til dagsordenen.

 

Punkt 2: Formandens beretning

 

Magnus Andersen redegjorde for den aktuelle situation i foreningen for den forløbne sæson:

Året har været speciel for bestyrelsen, idet vi i september måtte tage afsked med vores kasserer Bjarne Larsen, bestyrelsen har i perioden siden kun bestået af formand og sekretær.

For foreningen er det samme problemstilling vi står overfor, som vi gjorde sidste år, nemlig at holde liv i Snif Hovedforening, så vi kan beholde Bøgehøjhuset.

I mange år har der været talt om Polymeren og fremtidens forstad, Årslev - Sdr. Nærå. Det ser nu ud til at planen skal gennemføres. Det får stor betydning for hele området omkring vores klubhus, f.eks. skal Petanque banerne bruges til afsætningsplads for skolebørn og parkering. ”Kys og farvelpladsen” kaldes det. Jeg har på vegne af Petanque og Senioridræt gjort indsigelse, da vores ”legepladser” Petanque og Krolf banerne berøres.

Som nævnt er foreningens hovedopgave at bevare Bøgehøjhuset, til glæde og brug for afdelingerne. Vi er stadig 5 afdelinger: Håndbold, Senior Idræt, Cykling, Linedance og Petanque. Vi kan konstatere at medlemstallet er steget fra 235 i 2017/18 til nu 265 i 2018/19, altså en stigning på 30 medlemmer (12%). Der har været en stigning i antal medlemmer hos Håndbold, Linedance og Petanque, medens Senioridræt er gået tilbage. Cykling har uændrede antal medlemmer.

Jeg vil gerne udtrykke stor glæde i forbindelse med opkrævningsprocessen af kontingent til Hovedforeningen. Alt forløb efter planen og det sparer os for meget ekstraarbejde og unødvendige bekymringer. TAK.

Som også nævnt sidst, har det vist sig som en god ide med den fastsatte mødeaktivitet. Der har ikke været behov for yderlige mødeaktiviteter end de fastsatte. Sidste mandag i september og januar. Den reducerede aktivitet har således fortsat vist sig holdbar.

Vores Info-folder kan ses på vores hjemmeside, derudover er der lagt eksemplarer ud på strategiske placeringer: Hallen, Rema, Spar, Husmandsstedet, Biblioteket osv. osv. Tak til Birthe Schroll for håndtering af opgaven.

Af eksterne repræsentanter er følgende valgt i år:

1)    Helle Porse var indstillet og blev valgt til Hallens repræsentantskab

2)    Gert Jørgensen var indstillet og blev valgt til Lokalrådet

Tillykke med valget og tak for indsatsen Helle og Gert.

Jeg vil gerne takke Inge for godt samarbejde i det forgangne år.

Jeg vil også gerne sige tak til vores 5 foreninger og deres formænd/repræsentanter for det forløbne år.

Tak for ordet!

 

Beretningen blev godkendt.

 

Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab

 

Magnus Andersen fremlagde regnskabet.

Regnskabet for sæson 2018/2019 (1. april 2018 – 31. marts 2019) udviser et overskud på kr. 1.203,87. Snifs egenkapital pr. 31.3.2019 er kr. 131.902,16.

Det er rigtigt fint, at vi nu af årsregnskabet kan se, at der er båndlagt kr. 50.000 til Hal 2.

Regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

 

  1. Forslag til kursuspulje.

 

Forslag 1:

 

Med skyldig hensyntagen til hovedforeningens økonomi, kan der afsættes et beløb til kurser for ét år ad gangen.

Puljen skal deles i 5 lige store dele, så der bliver et fast beløb pr. forening.

Hvis en forening ikke bruger ”deres” beløb, kan det tildeles til én eller flere af de andre foreninger.

Kursusgodtgørelsen differentieres i forhold til kontingentbetaling således, at afdelingerne maksimalt kan få udbetalt, hvad der svarer til afdelingens kontingentindbetaling.

Puljen går ikke videre til et nyt år, men afsluttes år for år.

Kursuspuljen skal forelægges på generalforsamlingen hvert år til beslutning eller forkastelse.

For det kommende år 2019/20 foreslås et maksimum beløb på i alt kr. 5.000.

Forslaget blev godkendt enstemmigt.

 

 

 

 

 

Punkt 5: Valg i henhold til vedtægtens § 5

 

Valg af formand (2 år)                        Magnus Andersen var villig til genvalg

Valg af kasserer (1 år)                       

Valg af sekretær (2 år)                       Inge Jensen var villig til genvalg

Valg af suppleant (1 år)                     

Valg af revisor (2 år)                           Birthe Schroll var villig til genvalg

Valg af revisorsuppleant (1 år)            Lene Thomsen var villig til genvalg

 

Magnus Andersen blev genvalgt som formand.

Mogens Backmann blev foreslået og valgt som kasserer.

Inge Jensen blev genvalgt som sekretær.

Karin Blessing Larsen blev foreslået og valgt som suppleant.

Birthe Schroll blev genvalgt som revisor.

Lene Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 6: Eventuelt

 

Kurt har endnu ikke nået at indhente tilbud på dobbeltdør mm mod syd.

 

Arkitektkonkurrencen for byfornyelse foreslår P-plads på vores petanque bane.

Kurt har på vegne af petanque skrevet til Faaborg-Midtfyn Kommune og gjort opmærksom på problematikken.

Magnus har skrevet til Faaborg-Midtfyn om blandt andet petanque banen og krolfbanen.

 

Faaborg-Midtfyn Kommune har skrevet til os, at vi skal oprettes til at bruge systemet Conventus til bl.a. at booke lokaler og søge om tilskud.

Afdelingerne skal oprettes i systemet, da de derigennem skal søge om tilskud, men Hovedforeningen har ikke behov for at søge om tilskud.

Snif Hovedforening, herunder afdelingerne, har brugsret over Bøgehøjhuset indtil 2037.

 

 

Generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Som afslutning på generalforsamlingen takkede Magnus Andersen dirigenten for indsatsen, og takkede medlemmerne for fremmødet.

 

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Magnus Andersen                            Inge Jensen

formand                                           sekretær

Tlf. 6599 1333                                  Tlf. 3066 1905

mail: magnus.andersen@mail.dk       mail: i.baumann@outlook.dk

 

 

___________________________      _______________________________

 

 

 

Dirigent

Kurt Kristensen

 

 

___________________________

 


Seneste hovedbestyrelses mødereferat

Hovedbestyrelsesmøde

 

Referat af hovedbestyrelsesmøde afholdt mandag den 28. januar 2019 i Klubhuset.

 

Fra Hovedbestyrelsen deltog Kurt Kristensen, Petanque.

Fra bestyrelsen deltog formand Magnus Andersen og sekretær Inge Jensen.

 

Afbud: Helle Porse, håndbold.

___________________________________________________________________

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

 

Punkt 2: Godkendelse af referat

 

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 24. september 2018 blev godkendt.

 

Punkt 3: Siden sidst

 

Det er lykkedes at finde en afløser for vores tidligere kasserer Bjarne Larsen. Mogens Bachmann fra Petanque har sagt ja til at blive opstillet på den kommende generalforsamling.

Magnus kunne fortælle, at indberetning, opkrævning og betaling af kontingent til hovedforeningen kørte efter en snor. Tak for godt samarbejde til afdelingerne.

 

Punkt 4: Regnskabsopfølgning

 

Magnus orienterede om regnskabet. Det ser både fornuftigt og forventeligt ud.

 

Punkt 5: Budgetforslag 2019/2020 for Snif-Hovedforening

 

Budgetforslag for 2019/2020 blev godkendt.

 

Punkt 6: Medlemskontingent – Hovedforeningen for 2019/2020

 

Bestyrelsens forslag til fremtidigt kontingent pr. medlem til Hovedforeningen er som sidste år: Cykling og Petanque kr. 100. Linedance kr. 80. Senioridræt kr. 60. Håndbold kr. 30.

Satserne blev vedtaget.

 

Punkt 7: Ansøgninger til Kursuspuljen

 

Vi har modtaget 1 ansøgning til kursuspuljen, og det er fra Snap.

Snap søger om kr. 2.375 fra kursuspuljen. Karen Marie Grøftehauge har været på kursus hos DGI/Bevæg dig for livet kr. 1.375. Karen Marie Grøftehauge og Betty Andersen har begge været på kursus hos DGI/Rustbanker for damer kr. 150 og DGI/Sjov træning til din hjerne kr. 850. I alt kr. 2.375.

Snap indbetaler kr. 4.380 i kontingent.

De kan maksimalt få deres kontingent dækket. Da vi ikke har modtaget andre ansøgninger, vil Snap få hele kursusudgiften kr. 2.375 dækket.

Det samlede beløb for kursuspuljen bliver kr. 2.375.

Forslaget blev vedtaget.

 

Kurt foreslår, at der ved udlodning fra kursuspuljen skal tages i betragtning, hvor pengene vil kunne gøre mest gavn. Håndbold er trængt i forhold til Snap og Petanque, så måske skal håndbold forholdsmæssigt have mere fra kursuspuljen for at støtte børn og unge.

Hvis der skal ske ændringer, skal disse tages op på generalforsamlingen.

 

Punkt 8: Generalforsamling

 

På hovedbestyrelsesmødet den 24. september 2018 blev det besluttet at afholde generalforsamling den 8. maj 2019. Inge er blevet forhindret i at deltage, så en ny dato skal findes. Bestyrelsen foreslår mandag den 6. maj 2019.

Det blev besluttet at afholde generalforsamling mandag den 6. maj 2019.

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset kl. 19:00. Under generalforsamling serveres der øl og vand. Efter generalforsamlingen serveres der kaffe/te og småkager.

På generalforsamlingen er følgende på valg:

Formand Magnus Andersen, sekretær Inge Jensen, revisor Birte Schroll samt revisorsuppleant Lene Thomsen. De modtager alle sammen genvalg.

Der skal findes en ny kasserer. Mogens Bachmann har sagt ja til at blive opstillet på generalforsamlingen. Da det er midt i valgperioden, skal den ny kasserer kun vælges for 1 år.

Der skal findes en ny suppleant. Karin Blessing Larsen har sagt ja til at blive opstillet på generalforsamlingen.

 

Punkt 9: Snif-repræsentanter i Årslev Hallens repræsentantskab

 

Ønsker Helle Porse at genopstille for en ny toårig periode?

Helle vil gerne fortsætte. Inge sørger for at informere Årslev Hallen.

 

Punkt 10: Lokalrådet Årslev-Sdr. Nærå – Valg af repræsentant for foreningerne

 

Valgperiode 1 år.

Hvem skal være Snifs repræsentant i Lokalrådet? Ønsker Gert Jørgensen at fortsætte?

Gert vil gerne fortsætte.

 

Punkt 11: Nyt fra afdelingerne

 

Kurt fortalte, at der havde været 20 personer til nytårskur hos Petanque til kaffe, kage og amerikansk lotteri.

I Petanque har de drøftet nogle ændringer af huset, da der har været en del hærværk. Det nuværende bord/bænk sæt er ødelagt af hærværk.

Petanque foreslår et dobbelt dørparti samt et enkelt glasparti i gavl mod syd. Huset vil blive mere lyst og mere brugbart. Bænkene kan fjernes, så der ikke indbydes til hærværk.

Kurt vurderer det til at koste kr. 12.000-15.000. Han foreslår, at kommunen betaler materialer, og at det sættes op ved frivillig arbejdskraft. Kurt indhenter tilbud.

 

Punkt 12: Eventuelt

 

Kurt er med i Nr. Søby festkomité, hvor midler fra kursuspuljen ansøges og udbetales på hel anden vis. For at få del i kursuspuljen skal foreningerne møde personligt op og forelægge ansøgningerne personligt. Det er rart at få sat ansigter på ansøgningerne. Alle modtagere af kursusmidler møder personligt op for at modtager tilskuddet.

 

 

 

Kommende møder:

Møde med revisorerne: Kasserer aftaler dette med revisorerne samt bestyrelsen.

Generalforsamling i Snif Hovedforening: Mandag, den 6. maj 2019 kl. 19:00.

Hovedbestyrelsesmøde: Mandag den 30. september 2019 kl. 19:00.

Bestyrelsesmøde: Mandag den 13. januar 2020 kl. 19:00.

Hovedbestyrelsesmøde: Mandag den 27. januar 2020 kl. 19:00.

 

 

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Magnus Andersen                            Inge Jensen

formand                                           sekretær

Tlf. 6599 1333                                  Tlf. 3066 1905

Mail: magnus.andersen@mail.dk       Mail: i.baumann@outlook.dk